Αρχική

Με τη πάροδο του χρόνου, η Εκπαίδευση για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΑΑ) εξελίσσεται και υιοθετείται σε όλες τις βαθμίδες της Τυπικής Εκπαίδευσης, ενώ κερδίζει το ενδιαφέρον της Μυ-Τυπικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις η προσέγγιση είναι σποραδική και ασύνδετη. Δηλαδή τα προγράμματα σπουδών που προωθούν την ΕΑΑ δεν αντικατοπτρίζουν τον τρόπο που λειτουργούν διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα ενώ η σύνδεση με την γύρω κοινότητα δεν είναι εμφανής.  Αυτή η προσέγγιση προηγουμένως αναφερόταν ως Ολιστική Σχολική Προσέγγιση αλλά με την ανάγκη να επεκταθεί η ΕΑΑ πέρα από τη σχολική εκπαίδευση, π.χ. στους χώρους εργασίας, στις κοινότητες, ο όρος έχει πλέον αλλάξει σε «Ολιστική Προσέγγιση Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (WIA).

Το έργο SUSEDI είναι ένα κοινό ταξίδι μετασχηματισμού και πιστοποίησης για τα 12 εκπαιδευτικά ιδρύματα (Τυπικά, Μη-Τυπικά, καθώς και Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Ενηλίκων) για την υιοθέτηση της «Ολιστικής Προσέγγισης Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» στη βιώσιμη ανάπτυξη και στοχεύει να τα μετατρέψει μέσω μιας σειράς από μετασχηματιστικών βημάτων, σύμφωνα με το συστημικό πλαίσιο Ολιστικών Προσεγγίσεων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων προς τη βιωσιμότητα και να τα πιστοποιήσει για την επίτευξη των οροσήμων. Επιπλέον, το SUSEDI στοχεύει να αναπτύξει την ικανότητα βιωσιμότητας των εκπαιδευτικών/ηγετών/διοικητικού προσωπικού καθώς ο ρόλος τους είναι κρίσιμος για τα ιδρύματα όσον αφορά την υιοθέτηση Ολιστικής Προσέγγισης Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.